మేలుకో! (బాలగేయం);- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 చిన్నారి నాతండ్రీ 
మేలుకోరా 
తెల్లవారిందీ కోడికూసిందీ 
బాల భానుడు పైకి
లేచి వచ్చాడు
పక్షులన్నీ వాటి 
గూళ్ళు విడిచాయి
పశువులన్నీ కూడ
మేతకెళ్ళాయి
నీ తోటి నేస్తాలు
ఆడ వచ్చారు
నీ తోటివారంత 
పాడ వచ్చారు
చిట్టి తండ్రీ నీవు
మేలుకోరా !!

కామెంట్‌లు