చిత్రకవిత :- @ గమ్యాన్ని చేర టం నేర్పినసైకిల్ @*విజేత * కోరాడ నరసింహా రావు !
మనిషి బ్రతుకుకు సరైన ప్రతీక 
ఈ సైకిల్.,దీన్ని  త్రొక్కటమే...!
    నిన్నటి నుండి... బ్రతుకును రేపటికి చేర్చటమే ఈ సైకిల్ త్రొ క్కటం... !
  ఆ గమ్యం చేరటానికి ఈ బ్రతుకు బండి ఎన్ని సార్లు పడి, లేస్తుందో... ఎవరి అనుభవం వారిదే... !V
       నిన్నటి వెనక చక్రాన్ని..ఈ . 
గతుకుల బ్రతుకు బాటలో పడి ఒరిగిపడి పోయినా... ఎన్నెన్ని దెబ్బలు తగిలినా.... ఓర్పుతో నేర్పుగా...  రేపటి ముందు చక్రాన్ని సమర్ధ వంతంగా... విసుగు చెందక, విశ్రమించక... రెట్టించిన పట్టుదలతో  హ్యాం డిల్ ను  తిప్పగలిగినవాడే గమ్యాన్నిచేరుకో గలుగు తాడు ! వాడే...  విజేత!!
    ******

కామెంట్‌లు