న్యస్తాక్షరి;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 మా..తృ..మూ..ర్తి
ఆ.వె
మాట కన్న మిన్న మనసు ప్రధానమై
తృష్ణ తీ మూల వ్యక్తి మాతృ మూర్తి జగతిన కీ
ర్తి గన వెనుదిరుగుచుఁ లీలగాంచు

అంశం:-నది
క.
నలువంపుల బారుచు నది 
సులువుగ సంద్రమున జేరు శుభయోగముగా
జలముకు పల్లము దెలియును
నిలలో పరుగెత్తి సాగు నిలబడదెచటన్

కామెంట్‌లు