*వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి*;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 క.
గుండము నందున గోవులు
దండిగ నెమరేసుకుంటు దాటని బాతన్
పుండరికము దాడికెగర
చెండివలెనె కర్రయెగసి చిత్తును జేసెన్
క.
గోవులను సురక్షితముగ
కావలి గాయుచును కర్ర ఖడ్గమృగములన్
తావుకు వచ్చిన తరిమెన్
దైవాదేశపు మహిమలు ధరణిన యెన్నో

కామెంట్‌లు