న్యస్తాక్షరి----మా..తృ..మూ..ర్తి;--మమత ఐల-కరీంనగర్9247593432
 ఆ.వె
మాట కన్న మిన్న మనసు ప్రధచనమై
తృష్ణ తీర్చ
మూల వ్యక్తి మాతృ మూర్తి జగతిన కీ
ర్తి ఝరి వెనుదిరుగుచుఁ లీలగాంచు
అంశం:-నది
క.
నలువంపుల బారుచు నది 
సులువుగ సంద్రమున జేరు శుభయోగముగా
జలముకు పల్లము దెలియును
నిలలో పరుగెత్తి సాగు నిలబడదెచటన్

కామెంట్‌లు