వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి & కక్కయ్య;-మమత ఐలకరీంనగర్--9247593432
 క.
మొరటును యోచన లేకనె
కరవాలముతో నరికితి కర్కశ హృదినై
మరణించెను; పిలువగనే
ధరణిన బ్రతికచ్చు ననెడి దారేదనియెన్
క.
నమ్మర నామాట యనుచు
కమ్మగ కక్కనికి చెప్ప కలతతొ పిలిచెన్
నెమ్మది తొణికిస లాడగ
రమ్మంటివి యెందుకనుచు రమణియె వచ్చెన్

కామెంట్‌లు