వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి & పోలేరమ్మ;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 క.
పోచమ్మకు జాతరనుచు
యోచించుచు పెద్దలంత యుక్తిని వెతికే
సూచన జేయుచు నుండిరి
పోచమ్మకు మేక బలుల బోనము కొరకై
క.
సరదా మాటల ఝల్లులు
చురకలతో సాగుచుండె చోద్యము తోడన్
పుర ప్రముఖులు  వివరణతో
పరిపరి బ్రహ్మయ్యనెంచి పలికిరి గొప్పల్

కామెంట్‌లు