జీవితం ఓ సవాలే!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
  5.సమాజం!
59.నీతి, నిజాయితీ,
                       పుస్తకాల్లోనే!
     అవినీతి, అక్రమాలు,
            నిండుగా మస్తకాల్లో!
    అమానుషత్వం నిత్యం,
                        వాస్తవాల్లో!
     జీవితం ఓ సవాలే!
60.కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళు!
     ఆధునిక తాజ్మహళ్ళే!
     సమాధులే కట్టరు వాళ్ళు!
     జీవితం ఓ సవాలే!
61.హఠాత్తుగా ,
                ఘోర ప్రమాదాలే!
      అందుకోలేని,
                     భారీ వైద్యాలే!
    ఫలిస్తుందా? వికటిస్తుందా?
               డోలాయమానమే!
    జీవితం ఓ సవాలే!
62.వైద్యంలో,
           ఉన్నదంతా ఊడ్చిపెట్టి!
     పంచప్రొణాల్ని,
               వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టి!
    శవాన్ని చూపెట్టి, ఇంకాకట్టు,
       లేకుంటే ఇవ్వమంటే!
     జీవితం ఓ సవాలే!
63."వ్యక్తి" సంస్మ్రతి!
       "వస్తు" సంస్కృతి!
        "జీవితం" వికృతి!
        జీవితం ఓ సవాలే!
________    ముగింపు, రేపటి నుండి,
జీవితం ఓ సవాలా! పిలుపు!


కామెంట్‌లు