జీవితం ఓ సవాలా;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్సారావు. 9441058797
  3.కుటుంబం!

46. "కష్టం-ఇష్టం",
                      జివనసూత్రం!
       అది పరమేశ్వర త్రినేత్రం!
       సమస్యలన్నీ,
                     క్షణంలో భస్మం!
        జీవితం ఓ సవాలా!

47ఎదగడానికి,
                   కష్టం ఆధారం!
      ఎరుక తెలిపే,
                   రాజ మార్గం!
     శత్రుదుర్భేద్య  దుర్గం!
     జీవితం ఓ సవాలా !

48.ప్రపంచ చరిత్ర,
                    పరిశీలించు!
     కల్సివచ్చినవాళ్ళ కన్న,
                   కష్టపడ్డవాళ్ళే!
     నిలబడి,రాజ్యాలు ఏలారు!
      జీవితం ఓ సవాలా!
_________
     (కొనసాగింపు)


కామెంట్‌లు