బాల పంచపదులు--విశ్వనరప్రార్థన--డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
1.విశ్శనరులం ,
              విశ్వం ప్రేమించాలి!
  విశ్వశాంతి,
             బతుకు అర్పించాలి!
  మానవీయత,
             మహి నిలబెట్టాలి!
  ఆక్రమణ నైజం,
                అంతం చూడాలి!
విశ్వశాంతి,
        ని(స)త్య, ప్రార్థన,రామా!

2.మానవత్వం మురియాలి!
    దానవత్వం జడియాలి!
    యుద్ధభీతి తొలగాలి!
    ప్రేమప్రితి పూలు పూయాలి!
 విశ్వశాంతి,
       ని(స)త్య, ప్రార్థన,రామా!

3.కాంతిరాని,
              లోకం అంధకారం!
    శాంతిలేని,
              జీవితం శాపగ్రస్తం!
    భూతదయ, అహింస,
                        పరమార్థం!
    శాంతియుత జీవనం,
                          సార్థకం!
   విశ్వశాంతి,
       ని(స)త్య ,ప్రార్థన,రామా !

4.నేతలంటే నియంతలా?
   నేతలంటే విశ్వవిజేతలా?
   నేతలు శాంతి దూతలు!
 నేతలు విశ్వశాంతి విధాతలు!
  విశ్వశాంతి,
       ని(స)త్య, ప్రార్థన,రామా! 
_________


కామెంట్‌లు