గోలకొండ పిల్లలం (బాల గీతం);-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
గోలకొండ పిల్లలం
శాలిబండ మల్లెలం 
చుడిదారు వారలం
జోరుదారు పోరలం !

ఉయ్యాలలో ఊగుతాం
సయ్యాటలో జోగుతాం
పాటలెన్నో పాడుతాం
ఆటలెన్నో ఆడుతాం!

మేం నడుపుతాం కారు
అందులోనే మా షికారు
రోజు రోజు మేంచేస్తుంటాం
మా మోజు తీర్చుకుంటాం!

మా నోటికి రాదు అబద్ధం
ఆ మాటే మాకు నిషిద్ధం
అని చెబితే నమ్మరు మీరు
ఇక చెప్పే వరకు ఊరుకోరు!

సూటు బూటు మేం వేసుకుంటాం
నీటుగాను క్యూటుగాను ఉంటాం
అంతట దర్జాగా తిరుగుతుంటాం
మాకు ఎదురులేదని ఇక అంటాం !

రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం
చేయుట మా వ్యవహారం
అది కాదులే మాకు భారం
ఆస్తికి అది సింహద్వారం !

గోలకొండ చరిత్రనూ వివరిస్తాం
పర్యాటకుల మనసును వరిస్తాం
శభాష్ అని వారి చేత అనిపిస్తాం
వెంట ఉండి వారికి చేయూతనిస్తాం

అత్తరు పన్నీరును పూసుకుంటాం
స్నోపౌడర్లను కూడా రాసుకుంటాం
మోడరన్ డ్రెస్సునే  వేసుకుంటాం
అత్తారిల్లే ఇక మా అడ్రస్ అంటాం !


కామెంట్‌లు