విద్యాధనం;-జి.లింగేశ్వర శర్మ-9603389441
విడువకుమోవిద్యార్థీ
గుడియేనదిచదువులమ్మగూర్చొనియుండున్
కడగండ్లనుతొలగించుచు
బడియేమీకొసగునింకబంగరుభవితన్

చదువేతోడుగనిలచియు
చదువే జ్ఞానమునుబెంచుచక్కనివిధమున్
చదువేగమ్యముజూపును
చదువేతోడుగనిలుచునుసతతమునీకున్


కామెంట్‌లు