పూరి జగన్నాథం నమస్తే నమస్తే;- ప్రభాకర్ రావు గుండవరం--ఫోన్ నం.9949267638
నమో జగన్నాథం
నమో పూరి నాథం
నమస్తే నమస్తే పూరి జగన్నాథం

ఆనందం సంతోషం
అనేక పుణ్య ఫలము
జగన్నాథ రథ చక్ర అనంత గమనం

నారాయణం నంది ఘోషం
బలరామానుజ సన్నిధానం
తాళధ్వజం పద్మధ్వజం
సుభద్రా దేవి ఆహ్లాద విలాసం

సకల లోక విహారం
సర్వ జన సమ్మోహనం
విష్ణుం విశ్వరక్షాకరం
పూరి జగన్నాథ రథ చక్ర కేళీ విలాసం 

దేవదేవం జగన్నాథం
అనంతపద్మనాభం
లోకేశ్వరం భూత నాథం
పూరి జగన్నాథం నమస్తే నమస్తే

గోపాలం గోవిందం
గోవర్ధనోద్దారణం
కంసాది దానవ సంహారణం
సుభద్ర సోదరం కృష్ణ బలరామ
పాహిమాం పాహిమాం
నమస్తే పూరి జగన్నాథ
నమస్తే నమస్తే!!

కామెంట్‌లు