పిల్లలం మేం పిల్లలం (బాల గేయం ); -ప్రభాకర్ రావు గుండవరం--ఫోన్ నం.9949267638


 పిల్లలం మేం పిల్లలం
ఎంతో మంచి పిల్లలం
కల్లా కపటం తెలియని వాళ్ళం
పాపం పుణ్యం ఎరుగని వాళ్ళం
ఈర్ష్య ద్వేషం లేని పిల్లలం
ఆటలు మాకే స్ఫూర్తిదాయకం
పాటలు పాడుతూ ఆడేస్తాం
అందరితోటి కల్సిఉంటాం
ఎవరు చెప్పిన అట్టే వింటాం
ఏదైనా మేం చేసేస్తాం
చెట్లు కొమ్మలు ఎక్కేస్తాం
కొండలు కోనలు తిరిగేస్తాం
అమ్మా నాన్న అడుగు జాడలో
మాస్టారు చెప్పిన క్రమశిక్షణ తో
విద్యలు బాగా నేర్సెస్తాం
ఈ దేశానికి సేవ చేసేస్తాం
🌹🌹🌹
కామెంట్‌లు