* భావకవిత్వం *-కోరాడ నరసింహా రావు !

 అసలు కవిత్వ మంటేనే  అంద మైన ఆహ్లాదభరిత భావ వ్యక్తీ కరణ !
  మనిషి తనలో పొంగుకొచ్చే... 
శృంగార, విరహ, భావాలను ప్రకృతితో స్త్రీసౌందర్యాన్నిఅన్వ
యించి, ఉపమేయ - ఉపమా  నాలతో ప్రతీకాత్మకంగా అంద మైన  పదబంధాలతో ఆకర్షణీ యంగా తీర్చిదిద్దే అక్షర శిల్పమే కవిత్వం !
   ఈ కవిత్వం, ఎన్నెన్నోప్రక్రియా 
ప్రయోగాలతో ఎన్నెన్నోరూపాల ను సంతరించుకున్నప్పటికీ.... 
 గణ, వృత్త, ఛందో ప్రధాన సంకెళ్లను త్రెంచుకొని... భావకవితగాఅందాలొలుకుతూ...చాలాకాలమే సాహితీ రాజ్యాన్నేలింది !దేవులపల్లి, నండూరి, బసవరాజు... లాంటివారితో పాటు ఎందరో... 
ఈ ప్రక్రియను పరిపుష్టంచేసి 
పేరుతెచ్చుకున్నారు !
   ఈ కవిత్వం లో ప్రకృతి, స్త్రీ సౌందర్యం,ప్రేమ,శృంగారం, విరహం ఇవే ప్రాధా న్యతాం శాలు !
  కొన్ని, కొంతకాలమే చలామణీ కాగలవు!పాతరోత-కొత్తమోజు 
అనే సామెత ఊరికే పుట్టలేదు!
  అదెంత బాగున్నా అన్ని రోజు లూ మనిషి దానితోనే గడపలే డు మనిషి, కొత్తదనంవైపే పరు గులు తీస్తుంటాడు !
  ఆయాకాలమానా పరిస్థితుల 
కనుగుణం గా మనుషులభావా లలోనూ మార్పుచోటుచేసుకుం  టుంది !
   కవిత్వం కేవలం మనోల్లాసా నికి ,పాండిత్య ప్రతిభను ప్రద ర్శించటానికేకాదు...సాహిత్యంతో సమాజంలో చైతన్యాన్ని తెచ్చి,మంచిమార్పునుతీసుకు 
రావాలి అనే ఉద్దేశమే...ఆఆలో చనే అభ్యుదయ,విప్లవకవిత్వా  లసృష్టికి పునాదులు వేసింది !
శ్రీ శ్రీ తో కవిత్వ రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయాయి !
కవిత్వంలో అది యే ప్రక్రియ ఐనా... భావ వ్యక్తీకరణే ప్రధా నం  !అందమైన, ఆకర్షణీయ మైన ప్రభావ వంతమైన భావ ప్రకటనా పద  విన్యాసమే.... కవిత్వము !
    ********
కామెంట్‌లు