నమస్కారములు ;- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 ఉదయభానునికి నమస్కారములు 
జగతిన వెలుగులు నింపినందుకు
చందమామకు నమస్కారములు
ఇలలో వెన్నెల పరిచినందుకు
బంతిపూలకు నమస్కారములు 
బాగుగ విరిసీ పూసినందుకు
పంటచేలకు నమస్కారములు
మా ఇంటి గాదెలు నింపినందుకు
పాడి ఆవుకు నమస్కారములు 
పాలను బాగా ఇచ్చినందుకు
గంగిరెద్దుకు నమస్కారములు 
గంతులతో నాట్యం చేసినందుకు 
హరిదాసుకు నమస్కారములు 
హరికీర్తనము నుడివినందుకు
అమ్మనాన్నలకు నమస్కారములు 
మమ్మల్ని కని పెంచినందుకు
అక్కఅన్నలకు నమస్కారములు
నాతో ఆడి పాడినందుకు
గురువుగారికి నమస్కారములు 
నాలో జ్ఞానం నింపినందుకు
నా నేస్తాలకు నమస్కారములు
నాతో స్నేహం చేసినందుకు !!

కామెంట్‌లు