తేనియల్ చిందు నా తెలుగు భాష ;- జక్కల శివ ఇంటర్మీడియట్7093225602
 ఆటవెలది
  అన్య భాష నేర్వ అవసరంబే గాని 
 మరవరాదు మనము మాతృభాష 
 అమ్మ భాష కంటె అధికమైనది లేదు
 తరగ చేయవలదు తల్లి భాష 

 ఆటవెలది  :
 తేనె కంటెకడు తీయనయిన భాష 
 మధురమైన భాష మాతృభాష
 మరవరాదు మనము మాతృభాషనెపుడు
 తరగ చేయ వలదు తల్లి భష
 ఆటవెలది 
 తల్లి భాష యేను తరగని సంపద/
అమ్మ భాషలోనె అందముంది//

             అమ్మ


భాషయేను అపురూపమైనది 

 తీయ నైనభాష తెలుగు భాష 

*********

కామెంట్‌లు