సమస్యాపూరణం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 *మంచి తనముకు మేలౌను వంచనెపుడు*
తే.గీ
సాన బట్టంగ వజ్రము స్వచ్ఛమైన
మెరుపు చక్కగా మెరియును మిక్కిలిగను
పలుగు రాళ్ళుగా జమగట్టి వాతబెట్ట
*మంచి తనముకు మేలౌను వంచనెపుడు*


కామెంట్‌లు