అడగడం నావంతు - చెప్పడం మీవంతు .;-డా.బెల్లంకేండ నాగేశ్వరరావు

 బాలలు ఈదిగువ కుండలీకంలోని అక్షరాలను క్రమబధ్ధం చేస్తె కొందరి కౌరవుల పేర్లు మీకు తెలుస్తాయి.
(అ)న్నా.
(నా)గమల్లి.
(ధృ)డంగా.
(శు)కృడు.
(డు)బ్బుకాదు డబ్బు.
(అ)మ్మ.
(నూ)రుగురు.
(ద)రిదాపు.
(రు)పురేఖలు.
(డు)మ్ముకొట్టు
(అ)యోముఖి.
(భ)యపడకు.
(యు)ధ్ధంలేదు.
పి(డు)గు.
(అ)క్కగారు.
ఈ(లో)కంలో.
క(లు)పు.
(పు)రంధరుడు.
కేశవు(డు).
----------------
(ఆ)శవద్దు.
ప్రతి(ది)నం.
ప్ర(త్య)ర్ధి.
తమ(కే).
అ(తు)కు.
రా(వు)గారు.
మన(అ)మ్మగారే.
అవు(ను)
నే ఇచ్చేది(విం)దే.
దుంపతో(దు)రద.
(డు)మ్ముకొట్టి.
-----------------
మన(అ)ప్పేఅది.
దారిలో(ప)డ్డాడు.
తగాదవద్దు(రా)జిముద్దు.
మన(జి)ల్లానే.
వస్తుందా(తు)మ్ము.
బాలు(డు).
కేన్నికాదు (అ)న్ని.
అ(యో)మయం.
భలే(బా)వ.
(హు)ణులు.
వీడుకా(డు).
అందరికి(అ)వి.
అ(గ్ర)జుడు.
మా(యా)లోకం.
అమ్మ(యి).
ఎందుకు (ఉ)రి.
అబ్బోఉ(గ్ర)రూపంమే.
తమ(సే)వకుడను.
ముందు(ను)వ్వుతిను.
పాట పా(డు).
.

కామెంట్‌లు