భాష కావాలా చూపు చాలదా +++వారాల ఆనంద్
ఏ కవయినా  
ఏమి రాస్తే ఏముంది 
ఏ భాషలో రాస్తే ఏమవుతుంది  
అందులో 
ఎంత దుఃఖం ధ్వనిస్తే మాత్రం ఏముంది  
అది తన తల్లికే అర్థం కానప్పుడు 

రాసి వున్న కాగితం చేతుల్లోకి తీసుకుని 
అక్షారాల్ని అట్లా దీనంగా చూస్తూ 
ఆ తల్లి కూలబడింది 

నింగికేసీ నేలకేసీ చూస్తూ 
ఇదేమిటో మీకయినా తెలిసిందా అని 
అమాయకంగా అడిగింది 

రాని జవాబుకోసం ఎదురు చూడకుండానే 

కన్నబిడ్డల కష్టమో దుఃఖమో అర్థం కావడానికి 
నాకూ మీకూ 
భాష కావాల్నా 
వాళ్ళ చూపు చాలదా 
అని గొణిగిందా తల్లి 
********


కామెంట్‌లు