మా పాప ;- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్
మూడేళ్ళ మా పసిపాప 
ముచ్చట గొలిపే మాపాప 
బండెడు బుక్కుల బ్యాగులు మోస్తూ
బడికి వెళ్ళదు మా పసిపాప!

నీళ్ళలొ ఆడే మాపాప 
బొమ్మలా ఉండే మాపాప 
నోటిమీద వేలుతో 
బడిలో ఉండదు మా పసిపాప!

లాలి పాటలు వినే మాపాప 
గోరుముద్దలు తినే మాపాప 
బలవంతంగా ఆయాలు పెట్టే 
తిండి తినదు మా పసిపాప!

ఆటపాటల మాపాప
అందాలు చిందే మాపాప 
భయముతో బడిలో 
ఉండనేఉండదు మా పసిపాప!

అమ్మానాన్నల ఒడిలోన
బామ్మాతాతల నీడలోన 
హాయిగ ఉండే మాపాప
టీచర్ల భయంతో
బడికి వెళ్ళనేవెళ్ళదు మా పసిపాప!

ఆనందంతో చదువులు సాగే
నేస్తాలైన గురువులు ఉండే
రంగుల విరితోటై మురిసే
బడికి వెళుతుంది మాపాప
ఆ బడికే వెళుతుంది మా పసిపాప!
.

కామెంట్‌లు