చిత్రకవిత :- నిజ పురుషులు ;-.కోరాడ నరసింహా రావు !
కష్టమైనా... సుఖమైనా... 
గెలిచినా... ఓడినా... 
కడదాకా  బ్రతకాల్సిందే... !
ఈజన్మవచ్చింది...పూర్వకర్మఫలాలననుభవించటానికేనోయ్!

అది ఆనందమైనా.. బాధైనా 
నిస్సేశంగా అనుభవించేస్తేనే 
ఈ విషయాన్ని నీవర్దం చేసు కుంటేనే... చెడును పూర్తిగా వీడి, మంచిగా జీవిస్తేనే...నీకు  
ఆనందమయమైన మరోజన్మ 

అనుకున్నదిసాధించలేకపోయా
ననో,పరాజయాలు అవమానా లు పడాల్సొస్తుందనో... ఆత్మ హత్యతో తప్పించుకోవాలను కుంటే... పొరపాతేనోయ్... !
ఏం చేసినా అవి తప్పేవి కావు 
కేవలం అనుభవించేస్తే తప్ప !

ఆ వృద్ధురాలిని చూడు.... 
  ఆ వయసులోనూ.. సమస్యల కెదురునిలిచిఎలాసాగిపోతోందో
ప్రమాద ప్రతికూల పరిస్థితినీ తన కనుకూలంగా మలచుకునే ప్రయత్నం..... ! ఆహా... !!

రైలు పట్టాలెప్పుడూ కలవవు 
గానీ అందరినీ గమ్యాలకు చేర్చి 
కలుపుతాయి... !
కోరుకున్నవన్నీ యే ఒక్కరికీ కుదరవు... ఐనా కడదాకా పోరాడిజీవితంలోనిలవాల్సిందే
అదికదా  పౌరుషం... !
అదే పురుష లక్షణమోయ్ !!
"పురుష" అంటే... కేవలం మగ వారే అనుకునేవు ! పురుష శబ్దానికి లింగభేదం లేదోయ్... 
నిజ పౌరుషం ఎవరికుంటే వారే పురుషులు !
   *******

కామెంట్‌లు