గోకులాష్టమి కృష్ణుడిగా ద్యుతి ; నాన్న; వేదవ్యాస్ , అమ్మ ; అనూష, ఆక్లాండ్ , న్యూజిలాండ్ అమ్మనీకు  చేసింది ముస్తాబు,
నాన్న నిన్ను తీసాడు ఫోటోలు 
తాతయ్య ఇచ్చారు బహుమతులు 
నానమ్మ ఎంతెంతో మురిసి పోయింది 
 

కామెంట్‌లు