చిత్రం ; ఎ.నందిని 2వ తరగతి , వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భరత్ నగర్....పంపినవారు దీప్తి టీచర్ 

కామెంట్‌లు