"తాపీధర్మారావుగారిజయంతి-తెలుగుమాధ్యమాలదినోత్సవం-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--చరవాణి :- 6300474467
 01.
కం.
"తాపీధర్మారావుకు"
"హ్యాపీగ్రీటింగ్సుచెప్పెయందరునేడున్"
"సాఫీగపత్రికలలో"
"ప్రాపుగవాడుచునిలిచిరివాడుకభాషన్"!!!

02.
కం.
"జనవాణి"పత్రికందున
జనముకునర్థంబునయ్యెచక్కనిభాషన్
పనితనముగవాడుకొనుచు
ఘనతనుజూపించె"తాపి"కవికోవిదుడై!!!

03.
కం.
"వాడుకభాషయెగొప్పని"
"వాడిగగొంతెత్తిజెప్పెప్రాముఖ్యతలన్"
"వేడుకతోవిభవంబును
తోడుగమనతెల్గుభాషద్యుతులనుపంచెన్!!!

04.
కం.
మాధ్యమములునెన్నో వై
విధ్యముగాతెల్గులోనవెలువడెనేడున్
సాధ్యముగాసేవలిల సు
సాధ్యముగాజేయుచుండెసాంకేతికమున్!!!

05.
కం.
వాడుకభాషకుపట్టము
నేడిటకట్టియుసుకవులునేర్పుగరచనల్
పాడిగరచించిసాహితి
ఊడిగములుసల్పుచుండెనుత్సాహముగన్!!!

కామెంట్‌లు