గణపయ్య స్తుతి ;- శివ ఇంటర్7093225602
కందం

 మనమున తలచ యెలుక వా
హన లంభోదర  చిరుదర హాసపు వదనా!
 గుణగణములిచ్చి జనులను
గణములకధిపతివి, కావు గౌరీ తనయా

 ఆట వెలది

 భక్తి తోడ నీకు భజన చేసెదనయ్య/
వేకువనిల లేచి వేడుకగను//
సేవచేయుదేను చిత్త మందున నీకు/
కరుణజూపవయ్య గురువు రీతి///

తేటగీతి 

 భజన చేసి ఆ బాల గోపాలమంత
 సంతసించిరి ఎంతయో  సలిపి పూజ 
 వీధి వీధిన నిను గొల్చి విఘ్నహార 
  సందడిగ  దలబెట్టిరి సంబరములు


 తేటగీతి 

మదిన నిరతంబు నీ నామ మనన చేసి
 భక్తి పారవశ్యమునందు  బాగుగాను
 పొంగిపోయితినయ బత్తి పొరలి పొరలి
 కరుణ చూపుమీ నాపైన గిరిజ పుత్ర

*********


కామెంట్‌లు