చిత్రం ;యస్.మహిన్ తబస్సుమ్8వ తరగతి,కె.వి.ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్,కె.వి.ఆర్ గార్డెన్స్,కర్నూలు,ఆంధ్రప్రదేశ్ 

కామెంట్‌లు