అంశం: స్వతంత్ర భారతం ;-వి విజయ శ్రీ దుర్గ -చరవాణి:9030225437
ప్రక్రియ: సున్నితం
===============
స్వతంత్రభారతమేమనకి ఈనాడు 
శాంతి సత్యాగ్రహమే ఆయుధమెప్పుడు
 సామరస్యానికి పొరాటమే ఎప్పుడు 
చూడచక్కని తెలుఁగు సున్నితంబు 

గాంధిజీసత్యాగ్రహముతో సాధించాము  
బానిసత్వానికి చరమగీతంపాడినాము  
తెల్లదొరలనుగడగడలాడించిగెలిచాము
*చూడచక్కని తెలుఁగు సున్నితంబు *

స్వాతంత్రవీరులత్యాగాలుమరువవద్దు
స్వాతంత్రం జన్మహాక్కనిమర్చిపోవద్దు  
భరతజాతినిదేశభక్తిని అగౌరవించవద్దు 
చూడడచక్కని తెలుఁగు సున్నితంబు 

దేశభక్తి మదిమదిలో ఉండాలి 
స్వదేశీవస్తువులనువినియోగించాలి 
సంస్కృతి సంప్రదాయము పాటించాలి
చూడడచక్కని తెలుఁగు సున్నితంబు 

త్యాగానికినిలయము భారతదేశమంటే  
ఆత్మాభిమానానికిమారుపేరుభారతీయులంటే 
పోరుషానికిమారుపేరుభారతీయుడంటే
చూడచక్కని తెలుఁగు సున్నితంబు

కామెంట్‌లు