స్వాతంత్య్ర పోరాటం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
దత్తపదులు:-వ్యథ..పథం..కథ..రథం(పాదాదిలో)
క.
వ్యథలకు నలసిన గుండెలు
పథమును సృష్టించు కొనిరి పర రాజ్యముకై
కథలను మలుపులు దిప్పెడి 
రథమెక్కిరి యోధులంత రణమును నడపన్
ఆ.వె
వ్యథల కోర్చుకొనుచు పథకంబు రచియించి 
కథను మలుపు దిప్ప ఘనము తోడ
రథము నడిపినటుల రణము చేపట్టిరి
దేశ రక్షనెంచి ధీరులపుడు

కామెంట్‌లు