సమస్యాపూరణ;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
*మనిషికి శ్రేయోభిలాషి మంచితనమగున్*
క.
మనసమృత బాండ మైనను
పనిలో దైవంబు నిలచి ఫలితము
లోసగున్ 
మౌనము శక్తిని బెంచుచు
*మనిషికి శ్రేయోభిలాషి మంచితనమగున్*
 

కామెంట్‌లు