న్యస్తాక్షరి:- మా..సి..పో..యె (పాదాదిలో);-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 తే.గీ
మాసిపోయినాత్మీయతల్ మరలిరాగ 
సిరులు వెన్నంటి యున్నట్లు నిరతముగను 
పోకడలవిధుల్ దూరమై పూల వాన
యెగసి పడుచుండు నలలౌచు యెదనుమీట
తే.గీ
మారుచుండగన్ సమయంబు మలుపుతోడ
యెగువ దిగువైన తరుణాన్ని యెపుడుగాంచఁ
పోరు పరిపరీవిధముల దారినెంచ 
సిద్ధముగనున్న జూసేవు చిత్రమంత


కామెంట్‌లు