సమస్యాపూరణం;=మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 *వెలయాల్ మూలము వంశ వృద్ధికిరవౌ ప్రేమన్ ప్రసాదించగన్*
మ.
ఫలితంబొందదలంచి కౌశికుడు చేపట్టెన్ గదాదీక్షనే
మలుపున్ దిప్పగ సాధ్యమాయెమరి నీ మర్యాదలోమేనకన్
ఫలమై పుత్రిక పృథ్వి జేరె గద యీ వంశంబుకీర్తించగా 
*వెల, యాల్ మూలము వంశ వృద్ధికిరవౌ ప్రేమన్ ప్రసాధించగన్*

కామెంట్‌లు