విశ్వాసం విఖ్యాతం;-డా.పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు. 9441058787.
 బాల పంచ పదులు
===============
1. ధర్మరాజు,
           చివరితోడు శునకం!
  ధర్మం ప్రతిరూపం,
                   దాని విశ్వాసం!
   దత్తాత్రేయుడి ,
                 చెంత శునకాలు!
  నాలుగు వేదాల,
             రూపాల చిహ్నాలు!
శునకం విశ్వాసం,
                 విఖ్యాతం, రామా!
2. శునకం ,
      బతుకు ఊపిరి విశ్వాసం!
    శునకం విశ్వాసం,
                     విశ్వాన కనకం!
    నేడు మనిషికదే ,
                     పెద్ద బూటకం!
    అయోమయం,
                   బతుకు నాటకం!
  శునకం విశ్వాసం ,
                  విఖ్యాతం, రామా!
3. విశ్వాసం,
              శునకం జన్మలక్షణం!
   కనబడుతుంది ,
                          క్షణం క్షణం!
   మేలు చేయడం,
                         కుక్క గుణం!
    మోసం చేయడమే,
                            నక్క నైజం!
  శునకం విశ్వాసం ,
                  విఖ్యాతం, రామా!
5. మనిషి కాటు,
              మందు లేదు మరి!
     కుక్కకాటు,
              ఇంజక్షన్ చేస్తే సరి!
    మనిషి,
        పక్కనుంటే అనుమానం!
    కుక్క తోడుంటే,
                      రక్షణ మార్గం!
   శునకం విశ్వాసం ,
                   విఖ్యాతం రామా!
6. మొక్కల్ని పెంచు ,
                చెట్లు అవుతాయి!
  బతుకున నిలువ ,
                         నీడనిస్తాయి!
   కుక్కల్ని పెంచు,
                 అవి పెద్దవుతాయి!
    చివరి ప్రయాణాన,
                    తోడు వస్తాయి!
   శునకం విశ్వాసం ,
                విఖ్యాతం, రామా!
_________

కామెంట్‌లు