ఊరి పరువు!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
  బాల పంచపదులు
================
1. ఊరి చెరువు ,
                  ఊరికి పరువు!
    తీరుస్తుంది అందరి,
                       నీటి కరువు!
    చేప పిల్లలకు ,
                     భలే నెలవు!
    పిల్లల ఈతకు ,
                    అదే గురువు!
    చెరువు ,
      ఊరికి పరువు, రామా!
2. పశువులు పద్ధతిలో సాగు!
     పశువుల ,
           చెరువున   ములుగు!
     కాపరులు ,
            శుభ్రముగా కడుగు!
     పశువులు 
          స్వచ్ఛతతో  వెలుగు!
    చెరువు ,
         ఊరికి పరువు ,రామా!
3. మంచినీటి చెరువు దారి!
    కావడి కుండల రహదారి!
    నీరునిండి వస్తాయి మరి!
   అది వారి గంగాజల సిరి!
   చెరువు ,
        ఊరికి పరువు, రామా!
4. చెరువు గ్రామం జీవం!
   వ్యవసాయానికి అదే ప్రాణం!
   విరిసిన తామరల అందం!
   కన్నులకు అందంతో బంధం!
   చెరువు ,
        ఊరికి పరువు, రామా!
5. చెరువుగట్టు,
                 చక్కగా ఆకట్టు!
    గ్రామానికి,
             సహజమైన లాకెట్!
   నిత్యం జనం ,
                     షికారు కట్టు!
   హుషారు,
           అందరికి పంచిపెట్టు!
   చెరువు ,
          ఊరికి పరువు, రామా! 
6. చెరువులు,
              ఎండిపోతున్నాయి!
   గుండెలు ,
              మండిపోతున్నాయి!
    కబ్జాలు,
            చేయబడుతున్నాయి!
    దర్జాగా,
          మాయమవుతున్నాయి!
   చెరువు ,
         ఊరికి పరువు, రామా!
  
7. చెరువుల్ని రక్షించాలి!
    భక్షించే వారిని శిక్షించాలి!
   చెరువు బతుకు తెరువు!
  చెరువు లేకుంటే  కరువు!
   చెరువు,      
    ఊరికి పరువు, రామా!
_________


కామెంట్‌లు