ఆదర్శం!;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
 బాల పంచపదులు
===============
1. రామాయణ వానరుడు,
                          సుందరుడు!
  బుద్ధిమంతులలో వశిష్ఠుడు!
  సంభాషణ చాతుర్య,
                   .      నిపుణుడు!
  పేరు గడించిన,
                     రామ సేవకుడు!
  హనుమ ,
    మానవ ఆదర్శం రామా!
 2 సంజీవనితో ఆదుకున్న,
                             ఆప్తుడు!
    అమ్మ విశ్వసించిన ,
                     దూత అతడు!
    లంకను కాల్చిన,
                     శౌర్యధనుడు!
   రామాయణమాలా,
                       రత్నమతడు!
  హనుమ ,
        మానవ ఆదర్శం రామా!
3. యుగాల నుండి చిరంజీవి!
   అతని తలపు నిత్య సంజీవి!
  అతని స్మరణ చాలు ఈ జీవి!
  అష్ట గుణాలతో వర్ధిల్లు భావి!
  హనుమ ,
        మానవ ఆదర్శం రామా!
4. బుద్ధి ,బలం ,యశో, ధైర్యం!
    నిర్భయం ,అరోగత్వం,
                            ఆజాడ్యం!
    వాక్ పటుత్వం ,
                స్మరణతో ఖాయం!
   వ్యక్తిత్వ వికాస ,
                    సుగమ మార్గం!
  హనుమ ,
        మానవ ఆదర్శం రామా!
5. వాలమున్న వానరుడు!
   సక్రమమార్గాన వెళ్ళినవాడు!
    వాలం లేని నేటి నరుడు!
  అక్రమమార్గాన ఓ అసురుడు!
  హనుమ ,
       మానవ ఆదర్శం రామా!
 
6. కోతి చెప్పినట్లు చేస్తుంది!
    నడవమన్నట్లు నడుస్తుంది!
    ఆడించినట్లు ఆడుతుంది!
   పిల్లల్ని ఆనందపరుస్తుంది!
   హనుమ,
         మానవ ఆదర్శం రామా!
7. మన పూర్వీకులు,
                            వానరులు!
   మన జీవితాలకు,
                          దార్శనికులు!
   కోతి నుండి ,
                పుట్టిన మానవులు!
   కోతుల్లా బతికినా,
                       మరి ధన్యులు!
 హనుమ,
        మానవ ఆదర్శం రామా!
8 కోతిమతి శీఘ్రగతి!
   శాఖల చక్రభ్రమణం రీతి!
   పిల్లలకి కోతి కొమ్మచ్చి ప్రీతి!
   తలిస్తే తొలగిపోవు భీతి!
   హనుమ,
       మానవ ఆదర్శం రామా!
9. "బంటు రీతి కొలువు",
                         త్యాగరాజు!
     రామ మంత్రం,
                    నిత్యం రివాజు!
     హృదయాన దైవమున్న,
                             భక్తరాజు!
      సంగీతజ్ఞులలో ,
           మా మంచి మారాజు!
   హనుమ ,
        మానవ ఆదర్శం రామా!
________


కామెంట్‌లు