బంగారు తాపీ!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.

 సెప్టెంబర్  19, తెలుగు మాధ్యమాల దినోత్సవం
శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ
=====================
  పంచ పది
============
1. తాతాజీ ,
     తెలుగు మాధ్యమాల,
             దినోత్సవ కారకుడు!
  గిడుగు బోధన, "కోడి"సాధన,
             పొందిన చతురుడు!
 ఉపాధ్యాయుడు, రచయిత,
       "వేగుచుక్క" స్థాపకుడు!
  "జనవాణి", "కాగడా",
     పత్రికల నిర్వహణ దక్షుడు!
 బండా (గా)రు తాపీ,
 రచనల మర్మాల ధర్మమతడు,
                        పివీఎల్!
2. "మాలపిల్ల", "రైతు బిడ్డ",
          చిత్రాల సంభాషణ కర్త!
   "కంబ రామాయణం ",
       తమిళ సాహిత్య,
                    అధ్యయన కర్త!
"దేవాలయాలపై,
   బూతు  బొమ్మలెందుకు",
                               ప్రశ్నకర్త!
శృంగేరి పీఠాధిపతుల,
    "ఆంధ్ర విశారద"    స్వీకర్త!
"విజయ విలాస",
    సాహిత్య అకాడమీ,
      పురస్కార గ్రహీత,పీవీఎల్!
_________

కామెంట్‌లు