తోడుపడవోయ్!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
 బాల పంచపది
=============
1 ఉడుత చేసిన,
               సరి సహాయము!
  వారధి నిర్మాణాన,
                  అణుమాత్రము!
 రామ విజయాన,
                  చిరుమూలము!
 పొందినది ,
        రామ ఘన సంతకము!
 చేసిన సాయం ,
    దాచిన పుణ్యం, రామా!
2. పరమాత్ముని,
                మాటసాయము!
   పాండవులకు,
               యుద్ధాన వరము!
   పలు సందర్భాలలో,
                     పరిష్కారము!
   అంతిమంగా ,
        విజయ సాక్షాత్కారము!
  చేసిన సాయం ,
       దాచిన పుణ్యం, రామా!
3. చీమ మునిగిపోతుండ నీట!
    చెట్టు పై పక్షి ఆకు వేసేనట!
  ఆకుపట్టి చీమ ఒడ్డు చేరెనట!
పక్షిసాయం చీమ మరవలేదట!
చేసిన సాయం,
       దాచిన పుణ్యం , రామా!
4. ఆకలి గొన్నవాడికి అన్నము!
    వస్త్రరహితుడుకి వస్త్రము!
   ఆశ్రయహీనుడికి ఆశ్రయము!
   మనిషి చేసే ఓ సహాయము!
  చేసిన సాయం ,
      దాచిన పుణ్యం, రామా!
6. సాయానికి ,
           అక్కర్లేదు పెద్దమూట!
    ఆపదల్లో,
               ధైర్యం చెప్పే మాట!
    కష్టాల్లో ,
             ఓదార్పు ఇచ్చే మాట!
   భయంలో,
              ఊరట నిచ్చే మాట!
  చేసిన సాయం,
      దాచిన పుణ్యం ,రామా!
6. సొంతలాభం ,
                      కొంత మానాలి!
    పొరుగువాడికి,
                         తోడుపడాలి!
   మనిషి ,
        సాయం చేస్తూ బతకాలి!
   సహాయం,
         మానవ ధర్మం కావాలి!
   చేసిన సాయం ,
         దాచిన పుణ్యం, రామా! 
_________


కామెంట్‌లు