కవిత్వ నయాగరా! ఎగరేసిన బావుటా!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు, 9451059797.
 పంచపది
=======
మొదటి పంచపది
______
కవితాకాశాన ఓ "స్విస్ బర్న్",
                   అస్తమించని రవి!
నిజ కవిత్వ బహుముఖ,
            ప్రకాశ కోహినూర్ పవి!
భావశ్రీ, భాష శ్రీ,వెరసి ,
               రెండుశ్రీల ఏకైక కవి!
 అతని కవిత్వ కేంద్రం ,
              శ్రమైక సౌందర్య జీవి!
కవిత్వం ఉన్నంత కాలం సర్వజన హృదయ చిరంజీవి,
                              పివిఎల్.!
రెండవ పంచపది
_____
కవిత్వాన ,
    రత్నసింహాసన స్థానమే,
                   "మహాప్రస్థానం!"
విప్లవం అభ్యుదయ కవిత్వ,
      నిజ సంగమస్థానము!
కవితలన్నీ ఆయన చదవడం,
                   మన సుకృతము!
"కవితా! ఓ కవితా! ",
     కవితాత్మకి ఓ సుదర్శనము!
కవిత్వం అనుభవించి, పలవరించేది ,మహాప్రస్థానమే,
                             పివిఎల్!
________


కామెంట్‌లు