స్వతంత్రభారతం ; డా. భరద్వాజరావినూతల . సెల్ ; 9866203795
ప్రక్రియ-సున్నితం
===============
అస్వతంత్రభారతం ఒకనాడు
సంపూర్ణస్వతంత్రభారతం నేడు
ఎందరి త్యాగఫలమో ఇది
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు 

వ్యాపారమంటూ మనదేశం వచ్చారు
అంతర్గతకలహాలు పెట్టారు
కంపెనీలు పెట్డి పాలకులయ్యారు
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు

కులమతాలులేక జనం కదిలారు
ఒక్కటిగా ఒక్కటై నడిచారు
భారతమ్మ విముక్తి కై పోరాడారు
 చూడచక్కని తెలుగ సున్నితంబు

 అహింసామంత్రం చదివాడు‌బాపు
సత్యాగ్రహాలతో నడిపాడు ఉద్యమం
రక్తంచిందించక సాధించాడు స్వతంత్రం
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు 

సమైక్యతా ప్రతీక మనజెండా
ఎగిరింది ఎర్రకోటపై నాడు
వజ్రోత్సవ సంబరాలు  నేడు
 చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు

కామెంట్‌లు