భాస్కరుడు.. సూర్య భగవానుడు -- శంకర ప్రియ., శీల., సంచారవాణి: 99127 67098
 👌నవ్య దివ్య ప్రభల
      వర్ధిల్లు
భాస్కరుడు!
       ఉత్తరాయణ మందు!
             ఓ తెలుగు బాల!
       (తెలుగు బాల పదాలు., శంకర ప్రియ.,)
 👌"సూర్యుడు" అనగా.. దైనందిన వ్యాపారము లందు ప్రేరేపించు వాడు, అని అర్ధము! కాంతిని కలిగించువాడు! కనుక, "భాస్కరుడు"! ప్రశస్తమైన ప్రకాశము నొసంగువాడు! కనుక, "ప్రభా కరుడు"!    
 👌ప్రత్యక్ష పరమేశ్వరు డైన, సూర్య భగవానుడు మకరరాశిలో
ప్రవేశించినప్పుడు.. ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము ప్రారంభ మగును! ఆనాటి నుండి, నవ్య దివ్య ప్రభలతో ప్రకాశించు చున్నాడు, ప్రభాకరుడు!  
   ఆ విధముగా, ఆరాధకు లందరూ.. ఆది దేవుడగు, సాంబ శివుని దివ్యానుగ్రహము వలన.. సకల శుభములు, విజయములతో వర్ధిల్లు గాత! అని, మన మహర్షులు; శుభకామనలు తెలియజేస్తున్నారు! శివమస్తు!
 🙏భాస్కరస్య యథా తేజో
     మకరస్థస్య వర్ధతే!  
     తథైవ భవతాం తేజో
     వర్ధతామితి కామయే!
🚩ఉత్పలమాల🚩
    భాస్కరుడెట్లు తేజమున వర్ధిలుచున్ మకరమ్మునందు, తే
    జస్కరుడై వినూత్న మగు సంపదలన్ విభవమ్ము నొందు, నా
      భాస్కరు నట్లు మీరలును వర్ధిలగా శుభ సంపదాప్తి, తే
       జస్కర రీతి నాశివుడు సంపద లిచ్చుచు, ప్రోచు గావుతన్!
         (రచన: డా. శాస్త్రుల రఘుపతి.,)

కామెంట్‌లు