సంపద ;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

అందాలు చిందేటి మాపాప 
ఆనందమొలికేటి మాపాప 
మా కంటి దీపం 
మాయింటి దీపం 
మమ్మల్ని నవ్వించు 
మమ్మల్ని నడిపించు 
మాకున్న సంపద 
మా పాపయే కద !!
x
కామెంట్‌లు