నానీలు;- సుమ కైకాల
1. జగన్మాత సృష్టి
     అరుదైన రూపం
     విఘ్నాలను అరికట్టే
     వినాయకుడిదే!
 
 2. మదిలో మెదిలే
      కావ్యం నీదే
      ఒకో అక్షరానికి
      బీజం నీవేగా!

   3. నింగి విలపిస్తే
       కుండపోత వానలు
       ఆగ్రహిస్తే
       మండే ఎండలు!

   4. అన్నీ తెలుసు
       అనుకుంటే అజ్ఞానమే
       అలుముకునేది
       చీకటేగా!

   5. ఆభరణం వెల
       నోట్లలో
       చిరునవ్వు వెల
       కొనలేని భూషణం!

కామెంట్‌లు