గీసిస్తా ;- డా డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 కోయిలతో గొంతును కలిపీ 
తేనెటీగతో జత కలిపీ 
చిలుకలతోనీ మాట కలిపీ 
నీలిమబ్బుపై ఊయల లూగీ 
వానచినుకులో చక్కగ తడిసీ 
పక్షులతోనీ కలిసి ఎగిరీ
నింగిలొ చుక్కలు లెక్కిస్తా 
నిండు పున్నమి జాబిలి నుండీ
పండు వెన్నెలలు నిండుగతీసీ 
ఇంటి గోడలకు వెల్లగ వేస్తా 
ఇంద్రధనసులో రంగులు తీసీ 


రాతిరి కలలో చూసిన రాణికి 
రంగుల బొమ్మలు గీసిస్తా !!
.
కామెంట్‌లు