గణనాథా ;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్
 గండాలూ బాపే సామీ
రావయ్యా గానానాథా
కావవయ్య గానానాథా-మము  
కావవయ్యగానానాథా 
!!గండాలూ!!
సాంబశివుడి కొమరుడవయ్యా - నీవు
పార్వతీ పుత్రుడవయ్యా 
కైలాసం దిగిరావయ్యా
కైలాసం దిగి రావయ్యా 
!!గండాలూ!!
ఏనూగూ మోమూ తోడా
ఎలుకా వాహనామెక్కీ
వేగామె రావేమయ్యా
వేగామె రావేమయ్యా 
!!గండాలు!! 
అల్లామూ ఆరాటిపండ్లూ
బెల్లామూల మోరుండాలూ 
తెచ్చీ నీకిచ్చెదమయ్యా
తెచ్చీ నీకిచ్చెదమయ్యా 
!!గండాలూ!!
ఉండ్రాళ్ళూ కుడుములు నీకూ
పాశామూ ఫలహారాలూ 
నైవేద్యం పెట్టెదమయ్యా
నైవేద్యం పెట్టెదమయ్యా 
!!గండాలూ!!
ఎల్లా విద్దేలా కెల్లా
సామీవీ నీవేనయ్యా
సకలా విద్దేలన్నీ 
నాకియ్యీ ఓ గననాథా
నీపూజలు జేతూమయ్యా
సక్కగ నిను గొలుతూమయ్యా 
!!గండాలూ!!

కామెంట్‌లు