గాన గంధర్వుడు బాలు యాదిలో ;- -రూప
చెవులలో తేనె పోసినట్టు
మనసుకు వెన్న పూసినట్టు
భావాలకు రూపు చూపినట్టు
అక్షరాలను కొలత వేసినట్టు
పాటలో జీవించే పాటగా జీవించే
మహాద్భుత మధుర గాయకుడికి నివాళిగా...
                                
                                                                          .

కామెంట్‌లు