దువ్వెనలు;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 దువ్వెనలమ్మా దువ్వెనలు
రకరకాల దువ్వెనలు
రంగురంగుల దువ్వెనలు
చిట్టిపొట్టి దువ్వెనలు
పొట్టిపొడుగు దువ్వెనలు
సన్నపళ్ళ దువ్వెనలు
లావుపళ్ళ దువ్వెనలు
తలదువ్వే దువ్వెనలు
పేలుదువ్వే దువ్వెనలు
గడ్డందువ్వే దువ్వెనలు
మీసందువ్వే దువ్వెనలు
రోషందువ్వే దువ్వెనలు
పెద్దలు పిన్నలు అందరికీ
తలలుదువ్వీ జడలూవేసీ
జగములోనీ జనులందరికీ
అందంతెచ్చే దువ్వెనలు
దువ్వెనలమ్మా దువ్వెనలు !!

కామెంట్‌లు