సంగమం; - డాక్టర్ .కందేపి రాణి ప్రసాద్
గతం తీపి చేదుల సంగమం
గతం జ్ఞాపకాల సమాహారం
గతం తప్పో ప్పుల సంగీతం
గతం మంచి చెడుల సంయోగం

వర్తమానం అందం గా ఉంటే 
గతం మధుర జ్ఞాపకమే
ప్రస్తుతం విషమం గా ఉంటే
గతం బాధమయ గాయమే

అమ్మా నాన్న,సొంత వూరు
బాల్యం ,చిన్ననాటి స్నేహాలు
ఎప్పటికైనా ఎలా ఉన్నా ఎప్పుడూ
రసమయ జగత్తు లుగా వూ

పెళ్లి,ఉద్యోగం,సంబంధాలు
అత్తగారిల్లు, బాధ్యతలు
ఎల్లప్పుడూ కష్ట తరంగా
బాస్ మాటలు కటినంగా


కామెంట్‌లు