"అన్నిసాంప్రదాయాల్లానే ఇదీ !";-కోరాడ మినీలు

"దసరాకు వస్తిమని, విస -విస లుపడక...........అయ్యవారికి   చాలు ఐదు వరహాలు, పిల్లలకు చాలండి పప్పుబెల్లాలు,చేతిలో లేదనక......"
డొప్పలవెదురుబాణాలతో...
    ఉల్లాసంగా - ఉత్సాహంగా!
ఆ సందడి  ఏదీ... !?
 ఎన్నో సాంప్రదాయాల్లా ఇదీ.... 
   అంతరించిపోయిందా ! !
      *******
       @  హింసానందం @
          @@@@@@@
ప్రాణాలు తీస్తూ మనుషులు !
  ప్రాణాలిస్తూ కోళ్ళూ, గొర్రెలు!! 
 వీళ్ళు ఆనందిస్తూ... 
 అవి ఉసూరుమంటూ... 
 దసరా పండుగ...ఘనంగా  !!
        *****
     * సెలవు దొరికిందోచ్ *
         ******
 పనిముట్లన్నీ స్నానాలాడి... 
  సిందూరం బొట్టులతో... 
  సింగారించుకుంటున్నాయ్ !
  విజయదశమి,మనకీరోజుసెల విచ్చేసిందోచ్ అనుకుంటూ..... 
 ఆనందంగా... !
       *******
కామెంట్‌లు