భారతీయులు ;- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

బాలలండి బాలలు 
విరిసిన పూదోటలు 
బాలల నవ్వులు 
సుగంధాలు వెదజల్లెడి 
పూచిన పువ్వులు
బాలల ఆటలు
గాలికి అలా అలా వూగే
చిరుచిరు రెమ్మలు
బాలల సవ్వడులే 
చిలిపిగ కదిలే 
ఆకుల గలగలలు 
బాలలె కద ఈ
తోటలోని అందమైన 
రూపము గల మొక్కలు 
ఈ మొక్కలె కద 
భావి తరపు 
ఘన వృక్షాలు 
ఈ బాలలె కద 
భావి తరపు 
ఘనకీర్తి భారతీయులు !!
 
కామెంట్‌లు