వస్తారా?;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 బాలల్లారా రారండి -
బాగా అల్లరి చేద్దాము 
బాలల్లారా రారండి -
బుద్ధికి పదును పెడదాము 
!!బాలల్లారా!!
బస్సు ఎక్కీ వస్తారా? - 
బాలల పండుగ చేద్దాము
లారీ ఎక్కీ వస్తారా? - 
లెక్కలు అన్నీ చేద్దాము
వ్యాను ఎక్కీ వస్తారా? - 
వ్యాయామాలు చేద్దాము
!!బాలల్లారా!!
రైలు ఎక్కీ వస్తారా? - 
రైతుల పనులు చూద్దాము 
సైకిలు ఎక్కీ వస్తారా? - 
సైనికుల కవాతు చూద్దాము
స్టీమరు ఎక్కీ వస్తారా? - 
స్టీలు ఫ్యాక్టరీ చూద్దాము
!!బాలల్లారా!!
రథము ఎక్కీ వస్తారా? -
రాజుగారి తోటకు వెళదాము 
గుర్రము ఎక్కీ వస్తారా? - 
గుడికి మనమూ వెళదాము
స్కూటరు ఎక్కీ వస్తారా? - 
స్కూలుకు మనమూ వెళదాము 
!!బాలల్లారా!!
ఆటో ఎక్కీ వస్తారా? - 
ఆటలు ఎన్నో ఆడేద్దాం 
పడవ ఎక్కీ వస్తారా? - 
పాటలు ఎన్నో పాడేద్దాం 
బండి ఎక్కీ వస్తారా? - 
భలే భలేగా తిరిగేద్దాం
!!బాలల్లారా!!
కారు ఎక్కీ వస్తారా? - 
కథలు ఎన్నో విందాము 
జట్కా ఎక్కీ వస్తారా?- 
జూకు వెళ్ళి చూద్దాము 
ఏనుగు ఎక్కీ వస్తారా? - 
ఎక్కడికైనా వెళదాము
!!బాలల్లారా!!

కామెంట్‌లు